+30-28210.94637


Η εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί με το σύστημα διακρίβωσης ποιότητας EN ISO 9001-2008, και EN ISO 13485:2012, τόσο για το τμήμα των πωλήσεων όσο και για το τμήμα service μας. Η εταιρία μας επίσης διαθέτει βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις 1348/04 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 32/Β/2004 και Ε3/833 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 1329/Β/1999 (που αφορούν στην ορθή διανομή πρακτικού ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

to top